Made in Eestimaa

Kas ku puttous loppud, ma se kunnias maevelli resepsuunin alas rustaan. Ei pida sekoottaas soppaa Jaak Maehen. Jaak oli  eesti murdmaasivakoitsija, mut tukkas kovast kans maevellist. Jaak ehätti taliolupmiaalaasis Vankooverissaki käyd maetta koettamas, mut vajab kasseil tul Mae maejahist. Vaan meitab lukasti mahottomast maejahis. Vinkkaan sulle parib konstiis, jotta saab maistab maetta.

 

Läheb pyykimaan maetta, kun lumi rätkii vaakab tasos. Ota mukkaas maeharava ja paksu köys. Systematiika olb seuravast. Porraas kusi tuumas kierrekebil iso aukko veskandeen. Kaanna selkas vastatuiskuus  ja ujudda luukalad haravaan. Maeharava survoddas luukalad kans muddapohjaas ja oddetas siivu Viru Valgeeta. Kun valgee on mustad, kiskotaas harava ja mae ulos. Otab napakast kii purupitimil mae niskast ja nykase rajust maetta kallost. Nut olb mae nahaton. Muuta tarvihet

Tarvihet:
12 kpl maanalast sepelkivvee
2 itkustajjaa, keltab käyb mainiost
2-3 lumib ukos nokka
0,5 l utarehikkee
4 dl valgeeta viinast, mut ei kovin kangeet
vuolasjojen  heraton utarhiki (Koskeblaskijaks puhuttelevat)
Suola
Mustab ja valge pippur
3 rkl meijeris skirnuub maito
Laagerlehi
½  sitrusmarjaas
1-2 rkl vehnäst muhaas

Survo mae isoos ämpäriis. Kaadab täytte ves ja ängee pippurist ja lagerit sekkaab. Kiehuttab helläst saab neliviis-kusikyt minnuttis. Liemi alkab olb huvin muhinoost. Mae ongittaas taase ulos ämpärist. Muu velli laskeeb siivilöist lävi tois ämpäriis ja takas liemi muhinoitumaas kans kanin eväis eli sepelkivet ja lumib ukos nokat joukkoos. Nut voib viskata loput ämnehet velliis kans, mut maet alab viela heita, kus siin olb kaik luut talles. Kova ol urakka edes, kun nykit kaik luut poies, vaan nykittava olb, muutoi ei syöb soppas iteb pirukaas. Lopuks mae mukkaas soppaan ja surustaab voeb kans. Sit kaaettaas maevelli kasseil ja juuaab toine pullo virukangeetab.

Voib mulkaast myos taaltab.

-Markku-

comments